> Handels­betingelser

Handels­betingelser for Annegaard

Formål og omfang

Disse betingelser fastlægger de nærmere vilkår for levering af varer og ydelser fra Annegaard til kunder. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Annegaard forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftaler.

Tilbud og aftale

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. En aftale er indgået, når Annegaard har modtaget kundens skriftlige accept. Bestillinger der afgives uden forudgående tilbud fra Annegaard, anses som en indgået aftale.

Pris og betaling

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende kurs i forhold til danske kroner. Annegaard forbeholder sig retten til at regulere prisen i tilfælde at kursudsving. Annegaard forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver.

Dette gælder også for allerede indgåede aftaler, hvis prisudvikling tilsiger dette. Annegaard er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives: 1) at det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt. 2) at kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt. 3) at kunden ønsker rettelser, der går ud over to korrekturgange.

Ved overskridelse af betalingsfristen på 7 dage forbeholder Annegaard sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Betalingsmisligholdelse på mere end 30 dage vil altid udgøre væsentlig misligholdelse.

Levering og forsinkelse

Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når produktet er færdigt. Kunden er berettiget til at hæve aftalen på betingelse af afsendelse af forudgående påbud, såfremt tidsplanen overskrides væsentligt. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer, som allerede er blevet leveret.

Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som Annegaard ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.

Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan Annegaard ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som Annegaard ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af Annegaards leveringsforpligtelser fordyres, er Annegaard ikke forpligtet til at gennemføre disse.

Digitale produkter leveres straks efter køb via e-mail eller med adgangskode til en lukket platform.

Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har indtastet i ordre-feltet.

Foretrydelsesret og returret

Kunden kan fortryde en indgået aftale. Meddelelse herom skal ske skriftligt og foreligge inden arbejdets start.

Ved køb af digitale produkter (herunder downloads), hvor materialet leveres øjeblikket, er der ikke fortrydelsesret.

Ejendomsforbehold

Kunden opnår først ejendomsretten til fysiske eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til Annegaard. Samtlige produkter og materialer fra Annegaard forbliver dennes ejendom indtil fuld betaling er modtaget. Efter ejendomsrettens overgang til kunden forbeholder Annegaard sig ret til at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring.

Annegaard er forpligtet til at opbevare filerne i 1 år efter arbejdets afslutning.

Alle rettigheder til kurser og online-produkter tilhører Annegaard.

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt. Én licens er én person. Det betyder, at:

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, deles, gives væk eller på anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med Annegaard.

Mangler

Annegaard har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet eller påpeget i korrektur. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter Annegaard ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. Annegaard er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Annegaard ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Annegaard har medvirket til udformningen heraf.

Annegaard har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Annegaard sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Annegaard skadesløs for et sådant ansvar.

Annegaard har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Annegaards, men som er overladt til denne af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Annegaard har udført. Annegaard er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Annegaard.

Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet. Annegaard kan uden varsel destruere produkter i sin besiddelse i tilfælde af mistanke om ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. Annegaard forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om Kunden til offentlige myndigheder eller tredjemand. Al forsendelse sker for bestillerens regning og risiko.

Annegaard har intet ansvar ved fejl begået som følge af online-produkter og kurser. Køberen har selv ansvaret for at have en opdateret backup af hjemmesiden før ændringer påbegyndes. Annegaard yder ikke support ved online-produkter og kurser.

Annegaard forbeholder retten til at nedlægge online-produkter og kurser. I så fald vil købere i stedet for tilsendt kursus-materialet.

Annegaard forpligter sig ikke til at opdatere online-produkter og kurser.

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter, Annegaard ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Annegaard i øvrigt er kun erstatningsansvarlig over for kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger.

Annegaard er ikke ansvarlig for indirekte tab eller direkte tab, hvis sidstnævnte er som følge af forsinkelser eller tab af data eller tabt indtjening.

Underleverandører

Annegaard er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i Aarhus. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

Virksomhedsoplysninger

Annegaard
Hvidkløvervej 4 st. mf.
8200 Aarhus N
Telefon: 53542710
E-mail: anne@annegaard.com
CVR: 42687766

Betingelser er opdateret d. 11. august 2023.